اردوهای دانش آموزی – ورزشی

برگزاری المپیاد های ورزشی ویژه مدارس و مراکزعالی

انجام تست استعداد یابی ویژه مدارس ومراکزعالی(رایگان)